Çerez Örnek

Misyon ve Vizyon

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencilerine eğitim ve öğretim hizmetleri verilmektedir. Başta anabilim dalı öğretim üyeleri olmak üzere Türkiye'deki üniversitelerin öğretim üyelerine ve benzeri bölümlerin araştırmacılarına astronomik gözlem ve ölçüm olanakları sağlanmaktadır. Gökyüzü ve astronomi ile ilgilenen herkes için ziyaret programları ve fen eğitimi etkinlikleri düzenlenmektedir. Yayınlar, araştırma sonuçlarına ve popüler astronomiye dayalı olarak yapılır.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ GÖZLEMEVİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

 

Resmî Gazete      12 Ağustos 2009 ÇARŞAMBA       Sayı : 27317 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

          Amaç

          MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

           Kapsam

          MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

         Dayanak

          MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.         

          Tanımlar

          MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

          a) Merkez: Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

          b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

          c) Merkez Yönetim Kurulu:Merkezin Yönetim Kurulunu,

          ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

          d) Üniversite: Ege Üniversitesini

          ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

          Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

          MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

          a) Gökbilimleri alanında bilimsel çalışmaları, etkinlikleri organize etmek, yürütmek, eğitimi desteklemek, geliştirmek ve bilim-toplum projeleri çerçevesinde halka yönelik etkinlikler düzenlemek,

          b) Yurtdışı ve yurtiçinden gelen ziyaretçilere gökyüzünü ve gökcisimlerini tanıtma çalışmaları yapmak, halka yönelik eğitici çalışmalar, özel günler düzenlemek ve ihtiyaç duyan kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde olmak kaydıyla danışmanlık hizmeti vermek,

          c) Bilimsel araştırmalar çerçevesinde yapılacak gözlemler ve verilerin üretilmesi için gerekli imkanları sağlamak ve bu imkanları geliştirmek, kitaplık ve arşiv oluşturmak,

          d)Yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak,

          e) Üniversitenin Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ders ve uygulamalar için gerekli imkanlar sağlamak,

          f) Gözlemevinin çalışma alanında araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesine destek olmak,

          g) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile basılı ve elektronik ortamlarda yardımcı eğitim-iletişim araçları ve benzeri yayınlar hazırlamak; seminer, kurs, konferans, yaz ve kış okulları, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek,

          ğ) Gözlemevinin ilgi alanına giren konularda eğitim-öğretimi desteklemeye yönelik olarak kısa veya uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman gönderilmesi yönünde ilgili akademik birimlere önerilerde bulunmak veya yurtiçi veya yurtdışında akademisyenler davet etmek,

          h) Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, gözlemevine bağlı yeni ve gelişmiş gözlem birimleri ve gezegenevleri (Planetaryum) kurmak, gerekli gözlem araç ve gereçleri sağlamak,

          ı) Rektörlük tarafından verilecek amaca uygun diğer faaliyetlerde bulunmak.

          Merkezin yönetim organları

          MADDE 6 – (1)  Merkezin yönetim organları şunlardır:    

          a) Merkez Müdürü,  

          b) Merkez Yönetim Kurulu.

          Müdür

          MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü; tercihan Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

          (2) Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere bir öğretim üyesini Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

          (3) Merkez Müdürü, görevi başında bulunmadığı zaman Merkez müdür yardımcısını, Merkez müdür yardımcısı da bulunmazsa Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

          Merkez müdürünün görevleri

          MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

          a) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

          b) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla bilimsel ve teknik konularda işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

          c) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek bütçe teklifini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

          d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.         

          Merkez yönetim kurulu

          MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, doğal üye olan Merkez Müdürü dahil beş kişiden oluşur. Diğer dört kişi tercihan Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi kendiliğinden sona erer.

          (2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti ile ayda en az bir kez toplanır.

           Merkez yönetim kurulunun görevleri

          MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

          a) Bu Yönetmelik ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini belirlemek,

          b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, proje başvurularını inceleyerek, uygun görülenleri ve destekleme şeklini karara bağlamak,

          c) Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak ve raporu onaylamak,

          ç) Merkezin, desteklenen araştırma ve uygulamalarıyla ilgili esaslarını, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlemek,

          e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları uygulama isteklerini karara bağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

          Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

          MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda ve Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri ile ilgili konularında;  25/1/2000 tarihli ve 23944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

           Yürürlük

          MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Yürütme

          MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ